สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทุน  คือราคาสิ่งของที่ซื้อมาอาจ เรียกว่า ราคาซื้อ (ต้นทุน) ต้นทุน อาจหมายถึงจำนวนเงินที่ใช้ในการ ผลิตสินค้า

ราคาขาย  คือราคาสิ่งของที่ขายไป

การขายได้กำไร  หมายถึง ราคา ขายมากกว่าทุน ซึ่งกำไรหาได้จาก ราคาขายลบด้วยทุน

การขายขาดทุน หมายถึง ราคา ขายน้อยกว่าทุน ซึ่งขาดทุนหาได้ จากทุนลบด้วยราคาขาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุนและราคาขาย  หาคำตอบ และแสดงวิธีทำ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไร ขาดทุน และราคาขาย 13 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)