สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทุน  คือราคาสินค้าที่ซื้อมา  อาจเรียกว่า ราคาซื้อหรืออาจหมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการ

ราคาขาย  คือราคาสินค้าที่ขายไปการขายได้กำไร หมายถึง ราคาขายมากกว่าทุนซึ่งกำไรหาได้จากราคาขายลบด้วยทุน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรและราคาขาย พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับกำไรและราคาขาย 7 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)