สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-   ทุน  คือราคาสินค้าที่ซื้อมา  อาจเรียกว่า ราคาซื้อ หรืออาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินค้าและบริการ

-   ถ้าราคาขายมากกว่าทุน การขายจะขาดทุนในกรณีที่ราคาขาย มากกว่าทุน  กำไรหาได้จากราคาขายลบด้วยทุน      

-   ถ้าราคาขายน้อยกว่าทุน การขายจะได้กำไรในกรณีที่ราคาขายน้อยกว่าทุน ขาดทุนหาได้จาก

ทุนลบด้วยราคาขาย        

-  ถ้าราคาขายเท่ากับทุน  เรียกว่าเท่าทุน การบอกกำไรหรือขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นการ บอกกำไร ขาดทุนเมื่อเทียบกับทุน 100 บาท

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาราคาขายเมื่อกำหนดการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง ความหมายของทุน ราคาขาย กำไร ขาดทุนและเท่าทุน 6 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)