สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบอกลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์   เป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่บอกขาย 100  บาท

2. การหาจำนวนเงินที่ลดจากราคาที่ติดไว้  อาจใช้บัญญัติไตรยางศ์หรือใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนของจำนวนนับ โดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วน

3. ราคาขายหาได้จากราคาที่ติดไว้ลบด้วยส่วนลด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาราคาขายเมื่อกำหนดการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบที่ได้

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การลดราคา 2 ขั้นตอน 4 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)