สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การบอกลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่บอกขาย 100 บาท
2.การหาจานวนเงินที่ลดจากราคาที่ติดไว้ อาจใช้บัญญัติไตรยางศ์หรือใช้ความรู้ เกี่ยวกับเศษส่วนของ
จานวนนับโดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วน
3.ราคาขายหาได้จากราคาที่ติดไว้ลบด้วยส่วนลด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2
ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9
 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดง วิธีหาราคาขายเมื่อกาหนดการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคาถาม และการทาแบบฝึกหัด
2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การลดราคาและการหาราคาขาย 1 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)