สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบอกลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์   เป็นการบอกส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาที่ติดไว้ 100  บาท

2. การหาจำนวนเงินที่ลดจากราคาที่ติดไว้  อาจใช้บัญญัติไตรยางศ์หรือใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนของจำนวนนับ โดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ 1.  เพื่อให้นักเรียนบอกความหมายของการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

                 2.  แสดงวิธีหาส่วนลด จากการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบที่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การลดราคาและการหาส่วนลด 30 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)