สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1.การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนและตรวจสอบ

2. การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละ อาจทำได้โดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนของจำนวนนับ

หรือใช้บัญญัติไตรยางศ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละร้อยละ 2 ขั้นตอน

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 2 ขั้นตอน (2) 29 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)