สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          1.  การแก้โจทย์ปัญหาเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา  ดำเนินการตามแผนและตรวจสอบ

           2. การหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละอาจทำได้โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำ หาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์พร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 23 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)