สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเริ่ม จากการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหา วางแผนแก้ปัญหา  ดำเนินการตาม แผนและตรวจสอบ

2. การหาคำตอบของโจทย์ปัญหา ร้อยละของจำนวนนับ  อาจเขียน ร้อยละในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วน เป็น 100 คูณกับจำนวนนับ  วางแผนแก้ปัญหา  

ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ หาคำตอบ ของโจทย์ปัญหาร้อยละของจำนวนนับ โดยอาจเขียนร้อยละในรูป เศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 คูณ กับจำนวนนับ

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละโดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนของจำนวนนับ 22 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)