สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การหาร้อยละของจำนวนนับ อาจทำได้โดยเขียนร้อยละให้อยู่ใน รูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น  100 แล้วนำไปคูณกับจำนวนนับนั้น 

2. การหาคำตอบอาจใช้เครื่องคิด เลขช่วยในการหาคำตอบได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคำตอบ เมื่อกำหนดร้อยละของจำนวนนับให้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การหาร้อยละของจำนวนนับ โดยใช้เครื่องคิดเลข 20 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)