สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสิ่ง 2 สิ่ง สิ่งละ 2 จำนวน โดยโจทย์กำหนดปริมาณของสิ่ง 2 สิ่ง  สิ่งหนึ่งกำหนดให้ 2 จำนวน อีกสิ่งหนึ่งกำหนดให้ 1 จำนวน  อีก 1 จำนวนที่เหลืออาจหาได้โดยใช้ บัญญัติไตรยางศ์ 

2. การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ จะต้องเขียน ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของ สิ่ง 2 สิ่ง ตามโจทย์กำหนดโดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทางขวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

     ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ์ไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การนำความรู้เกี่ยวกับบัญญัติไตรยางศ์ไปใช้ 10 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)