สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 1. โจทย์ปัญหาการคูณและการหารที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสิ่ง 2 สิ่ง สิ่งละ 2 จำนวน โดยโจทย์กำหนดปริมาณของสิ่ง 2 สิ่ง  สิ่งหนึ่งกำหนดให้ 2 จำนวน อีกสิ่งหนึ่งกำหนดให้ 1 จำนวน  อีก 1 จำนวนที่เหลืออาจหาได้ โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์

2. การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์  เริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหา วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน และตรวจสอบ

3. การเขียนแสดงวิธีหาคำตอบ โดยใช้ บัญญัติไตรยางศ์อาจทำได้โดยเขียนความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสิ่ง 2 สิ่ง ตามโจทย์กำหนด โดยให้จำนวนของสิ่งที่ต้องการหาไว้ทางขวา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

            ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ในการหาคำตอบ และแสดงวิธีทำ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้

 

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ 6 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)