สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผลแก้ปัญหา หาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

            ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำและหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับและตรวจสอบ

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณของเศษส่วนกับจำนวนนับ 2 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)