สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ชาวบ้านบางระจัน ได้แสดงวีรกรรมที่กล้าหาญและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในการรวบรวมกำลังไร่พลเพื่อเข้าต่อต้านกองทัพข้าศึกในช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกประวัติและผลงานของชาวบ้านบางระจันได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน มาปรับใช้ในการบชีวิตได้   

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 7 เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
ชั่วโมง บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน (มีใบงาน)