สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ท้าวเทพกระษัตรีและท้าวศรีสุนทร เป็นวีรสตรีที่มีความกล้าหาญและมีความเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของบ้านเมือง อันเป็นอุดมคติของการเสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้ 

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำวีรกรรมของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้    ใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 6 เรื่อง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
ชั่วโมง บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
เรื่อง ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 19 มี.ค. 67 (มีใบงาน)