สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพัฒนาการปกครองแผ่นดินให้ทันสมัย เลิกไพร่และทาสโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อ เพื่อกระชับพระราชอำนาจและสร้างความเป็นธรรมให้สังคม ปกป้องเอกราชจากการรุกรานของมหาอำนาจตะวันตก และเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้  

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้      

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
ชั่วโมง บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 12 มี.ค. 67 (มีใบงาน)