สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงเอาพระทัยใส่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีพระปรีชาสามารถในการคำนวณทางดาราศาสตร์ ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำ ทำให้ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีส่วนพัฒนาประเทศชาติได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้     

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
ชั่วโมง บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 มี.ค. 67 (มีใบงาน)