สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระมหากรุณาธิคุณต่อไพร่ฟ้าที่ปลดแอกแผ่นดินจากการปกครองอันกดขี่ ด้วยความกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวด้วยการทำสงครามยุทธหัตถี และด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกรุกรานไปอีกว่า 150 ปี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้ 

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
ชั่วโมง บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
เรื่อง กษัตริย์ยอดนักรบ (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช) 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน)