สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สมเด็จพระสุริโยทัย เป็นวีรสตรีที่มีความกล้าหาญและความเสียสละได้แม้กระทั่งชีวิตเพื่อต่อสู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของบ้านเมือง อันเป็นอุดมคติของการเสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติได้ 

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้   

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง วีรสตรีผู้พลีชีพเพื่อแผ่นดิน (สมเด็จพระสุริโยทัย)

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
ชั่วโมง บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
เรื่อง วีรสตรีผู้พลีชีพเพื่อแผ่นดิน (สมเด็จพระสุริโยทัย) 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน)