สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 บรรพบุรุษของเราทั้งชาย หญิง ทั้งพระมหากษัตริย์ ขุนนาง และสามัญชน ได้มีส่วนปกป้องประเทศให้เป็นเอกราช และมีส่วนในการสร้างความมั่นคงของชาติไทย ดังเช่นพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้  

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
ชั่วโมง บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
เรื่อง พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 13 ก.พ. 67 (มีใบงาน)