สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เข้าใจที่มาและความสำคัญของพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ 

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำแนวทางในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ใน การดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง สืบสาน รักษา และต่อยอด

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงใจปวงประชา
ชั่วโมง ดวงใจปวงประชา
เรื่อง พระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1) 23 ม.ค. 67 (มีใบงาน)