สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประเทศไทยมีความเป็นมายาวนาน มีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังเช่น อาณาจักรรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์ สร้างรากฐานและความมั่นคง จนทำให้มีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ คนรุ่นหลังจึงควรถือเป็นตัวอย่างในการทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ส่งผลต่ออาณาจักรกรุงรัตนโกสินทร์ได้ถูกต้อง

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 5 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
ชั่วโมง พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
เรื่อง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 12 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)