สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประเทศไทยมีความเป็นมายาวนาน มีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาต่างๆ ดังเช่น อาณาจักรธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรธนบุรี สร้างรากฐานและความมั่นคง จนทำให้มีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ คนรุ่นหลังจึงควรถือเป็นตัวอย่างในการทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ส่งผลต่ออาณาจักรกรุงธนบุรีได้ถูกต้อง

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
ชั่วโมง พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 พ.ย. 66 (มีใบงาน)