สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประเทศไทยมีความเป็นมายาวนาน มีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังเช่น อาณาจักรอยุธยา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรอยุธยาสร้างรากฐานและความมั่นคง จนทำให้มีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ คนรุ่นหลังจึงควรถือเป็นตัวอย่างในการทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ที่ส่งผลต่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยาได้ถูกต้อง

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 3 เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
ชั่วโมง พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) 21 พ.ย. 66 (มีใบงาน)