สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประเทศไทยมีความเป็นมายาวนาน มีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาต่าง ๆ ดังเช่น อาณาจักรสุโขทัย พระมหากษัตริย์องค์สำคัญที่ประกอบพระราชกรณียกิจพระองค์หนึ่ง คือ “พ่อขุนศรีอินทราทิตย์” ทรงนำกองทัพรบชนะข้าศึกและทำให้อาณาจักรสุโขทัยเข้มแข็ง สมเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ที่ส่งผลต่ออาณาจักรสุโขทัยได้ถูกต้อง

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำพระราชกรณียกิจของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 2 เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้กำเนิดราชวงศ์พระร่วง

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
ชั่วโมง พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้กำเนิดราชวงศ์พระร่วง 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน)