สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดแสดงความคิดเห็น หมายถึง การพูดเพื่อแสดงความรู้สึกหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล มีความสอดคล้องกับเรื่องที่พูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/1 พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดู

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้

2. พูดแสดงความคิดเห็นจากการดูสื่อออนไลน์ได้

3. เห็นประโยชน์ของการพูดแสดงความคิดเห็นจากการดูสื่อออนไลน์

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง พูดแสดงความคิดเห็นจากการดูสื่อออนไลน์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง พูดแสดงความคิดเห็น (2) 19 มี.ค. 67 (มีใบงาน)