สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านบทร้อยกรอง มีคุณค่าหลายด้านด้วยกัน ผู้อ่านจะต้องสามารถอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองแต่ละประเภทได้อย่างเข้าใจ และสามารถนำข้อคิดที่ปรากฏในบทร้อยกรองนั้น ๆ มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองได้

2. ถอดคำประพันธ์ และอธิบายคุณค่าของบทร้อยกรองได้

3. เห็นประโยชน์ของการนำข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองมาใช้ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง บทร้อยกรองมีคุณค่า

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง บทร้อยกรองมีคุณค่า 13 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)