สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกหนังสืออ่านต้องเลือกให้ตรงตามจุดประสงค์ เลือกหนังสือที่ดี มีคุณค่า เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน มีความยากง่ายตรงตามความสนใจของผู้อ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและควรคำนึงถึงมารยาทในการอ่านด้วย จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจได้

2. เลือกอ่านหนังสือตามความสนใจได้

3. บอกประโยชน์ของการเลือกอ่านหนังสือตามความสนใจ

การวัดผลและประเมินผล

เลือกอ่านหนังสือ แล้วอธิบายประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการอ่าน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง อ่านหนังสือตามความสนใจ 12 มี.ค. 67 (มีใบความรู้)