สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเลือกหนังสืออ่านต้องเลือกให้ตรงตามจุดประสงค์ เลือกหนังสือที่ดี มีคุณค่า เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน มีความยากง่ายตรงตามความสนใจของผู้อ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียนและควรคำนึงถึงมารยาทในการอ่านด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/8 อ่านหนังสือตามความสนใจ และอธิบายคุณค่าที่ได้รับ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนบันทึกการอ่านได้

2. เขียนบันทึกการอ่านได้

3. บอกความสำคัญของการเขียนบันทึกการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง บันทึกความรู้จากการอ่าน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง บันทึกความรู้จากการอ่าน 7 มี.ค. 67 (มีใบงาน)