สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำในภาษาไทยที่นำมาใช้จากภาษาต่างประเทศมีทั้งคำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ การเขียน การอ่าน และรู้ความหมายของคำทำให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

คำที่มาจากภาษาเขมรมักเป็นคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ และเป็นคำที่มีอักษรนำส่วนใหญ่ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ มักใช้ตัว จ ร ล ญ ส สะกด และถ้าเป็นคำสองพยางค์มักขึ้นต้นด้วยคำว่า กำ คำ จำ บำ บัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของคำที่มาจากภาษาเขมรได้ 

2. จำแนกและระบุคำที่มาจากภาษาเขมรได้

3. เห็นความสำคัญของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 11 เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (3) 29 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)