สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำในภาษาไทยที่นำมาใช้จากภาษาต่างประเทศมีทั้งคำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ การเขียน การอ่าน และรู้ความหมายของคำทำให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

คำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤตมีหลายพยางค์ มีทั้งคำที่สะกดตรงตามมาตรา และไม่ตรงตามมาตรา คำส่วนใหญ่มักมีตัวการันต์ ไม่มีรูปวรรณยุกต์ คำภาษาบาลีมักใช้หลักตัวสะกดตัวตาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตได้

2.จำแนกและระบุคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตได้

3. เห็นความสำคัญของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 10 เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (2) 28 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)