สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำในภาษาไทยที่นำมาใช้จากภาษาต่างประเทศมีทั้งคำที่มาจากภาษาบาลี – สันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ การเขียน การอ่าน และรู้ความหมายของคำทำให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

คำที่มาจากภาษาจีนส่วนใหญ่มักเป็นคำพยางค์เดียว มีรูปและเสียงวรรณยุกต์ ทำให้คำมีความหมาย ส่วนคำที่มาจากภาษาอังกฤษจะมีการนำเสียงคำภาษาไทยมาใช้ให้เข้ากับเสียงของภาษาอังกฤษ มีการใช้ทับศัพท์คำภาษาอังกฤษ และสร้างศัพท์บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ป.6/3  รวบรวมและบอกความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของคำที่มาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้  

2. จำแนกและระบุคำที่มาจากภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษได้

3. เห็นความสำคัญของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 9 เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย (1) 27 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)