สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานเป็นเรื่องเล่าที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็ก ๆ เพราะมีเนื้อเรื่องที่ที่สนุกสนาน มีข้อคิด และให้คติสอนใจ ถ้าการเล่านิทานนั้นมีการใส่น้ำเสียง อารมณ์ และการเน้นเสียงหนักเบาก็จะยิ่งทำให้นิทานเรื่องนั้น ๆ มีเสน่ห์และน่าประทับใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ป.6/2  เล่านิทานพื้นบ้านท้องถิ่นตนเอง และนิทานพื้นบ้านของท้องถิ่นอื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการเล่านิทานได้

2. เล่านิทานพื้นบ้านจากเรื่องที่กำหนดให้ได้

3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของนิทานพื้นบ้านในภูมิภาคอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 8 เรื่อง เรื่อง อ่านเรื่องราวเล่าความคิด (2)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง อ่านเรื่องราวเล่าความคิด (2) 22 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)