สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานพื้นบ้านอาเซียนเป็นเรื่องเล่าของแต่ละชาติมีเนื้อหาหลากหลาย บางเรื่องเล่าบอกความเป็นมาของสถานที่ บางเรื่องกล่าวถึงสิ่งมหัศจรรย์ บางเรื่องตลกขบขัน บางเรื่องเกี่ยวกับผี ความสำคัญของเรื่องเล่าเหล่านี้มีประโยชน์แก่ชาวอาเซียนทุกคน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1 ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและลักษณะของนิทานอาเซียนได้

2. เขียนสรุปเรื่องและข้อคิดของนิทานอาเซียนที่อ่านได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของนิทานอาเซียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 7 เรื่อง จับใจความจับความคิด

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง อ่านเรื่องราวเล่าความคิด (1) 21 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)