สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานท้องถิ่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า แสดงให้เห็นวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ สภาพของสังคมและภูมิปัญญาไทย ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติสอนใจ สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1  ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายและลักษณะของนิทานท้องถิ่นได้

2. เขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านนิทานท้องถิ่นได้

3. รู้คุณค่า ข้อคิดและตระหนักถึงความสำคัญของนิทานท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 6 เรื่อง อ่านนิทานวิจารณ์ความคิด (2)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง อ่านนิทานวิจารณ์ความคิด (2) 20 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)