สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นิทานพื้นบ้าน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาที่แสดงถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต มักเป็นเรื่องเล่าจากจินตนาการ และความเชื่อของชาวบ้าน ชุมชน ทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ข้อคิด คติสอนใจ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 5.1  ป.6/1  แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดี หรือวรรณกรรมที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายความหมายและลักษณะของนิทานพื้นบ้านได้

2. เขียนแสดงความคิดเห็นจากการอ่านนิทานพื้นบ้านได้

3. รู้คุณค่า ข้อคิดและตระหนักถึงความสำคัญของนิทานพื้นบ้าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 5 เรื่อง อ่านนิทานวิจารณ์ความคิด (1)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง อ่านนิทานวิจารณ์ความคิด (1) 19 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)