สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         ภาษาไทยมาตรฐาน คือ ภาษาที่คนภาคกลางหรือคนในกรุงเทพมหานครใช้สื่อสารกัน โดยให้ยึดเป็นภาษาไทยมาตรฐาน ส่วนภาษาถิ่นในประเทศไทยสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 ภาค คือ ภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นกลาง ภาษาถิ่นอีสาน และภาษาถิ่นใต้ ซึ่งนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบและยกตัวอย่างภาษาถิ่นให้มีความหมายที่ตรงกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1 ป.6/2 ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

2. วิเคราะห์คำภาษาถิ่นจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้

3. รู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 4 เรื่อง วรรณกรรมภาษาถิ่น

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง วรรณกรรมภาษาถิ่น 15 ก.พ. 67 (มีใบงาน และบทเพลงกล่อมเด็ก)