สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภาษาไทยมีทั้งภาษาที่เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เป็นภาษาราชการ และมีภาษาถิ่นตามแต่ละภาคต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะของท้องถิ่นนั้น ๆ เราควรเรียนรู้ให้เข้าใจ และนำความรู้เกี่ยวกับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีความเหมาะสมกับโอกาสและกาลเทศะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ป.6/2  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะของภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

2. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

3. รู้คุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของภาษาถิ่นซึ่งเป็นอกลักษณ์ประจำถิ่นไทย

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 3 เรื่อง ภาษาไทย ภาษาถิ่น

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 14 ภาษาไทย ภาษาถิ่น
ชั่วโมง ภาษาไทย ภาษาถิ่น
เรื่อง ภาษาไทย ภาษาถิ่น 14 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)