สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน จะทำให้สามารถอ่านข้อความหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้เข้าใจ และสื่อสารกับบุคคลอื่นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านคำที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกำกับได้

2. อ่านคำที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกำกับได้

3. เห็นความสำคัญของการอ่านคำหรือข้อความที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกำกับ

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง เครื่องหมายน่ารู้

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ
ชั่วโมง สมุดมิตรภาพ
เรื่อง อ่านเครื่องหมายวรรคตอน (1) 7 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)