สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนจดหมายเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางที่ประหยัดเป็นความลับและสะดวกพอสมควร การเขียนจดหมายได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมย่อมช่วยให้การสื่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/6 เขียนจดหมายส่วนตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนจดหมายส่วนตัวได้

2. เขียนจดหมายส่วนตัวได้

3. บอกประโยชน์ของการเขียนจดหมายในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง การเขียนจดหมายถึงเพื่อน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ
ชั่วโมง สมุดมิตรภาพ
เรื่อง เขียนจดหมายส่วนตัว 6 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)