สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแต่งกลอนสุภาพนั้น ต้องเข้าใจถึงฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ และมีความรอบรู้ในเรื่องของคำสัมผัสคล้องจอง อีกทั้งมีคลังคำอยู่ในหัวสมองเป็นจำนวนมากจึงจะมีทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/5  แต่งบทร้อยกรอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพได้

2. แต่งกลอนสุภาพได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์

3. เห็นคุณค่าของการแต่งกลอนสุภาพ

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง เพื่อนของฉัน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ
ชั่วโมง สมุดมิตรภาพ
เรื่อง แต่งบทร้อยกรอง (2) 1 ก.พ. 67 (มีใบงาน)