สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแต่งกลอนสุภาพนั้น ต้องเข้าใจถึงฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพ และมีความรอบรู้ในเรื่องของคำสัมผัสคล้องจอง อีกทั้งมีคลังคำอยู่ในหัวสมองเป็นจำนวนมากจึงจะมีทักษะการแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพได้เป็นอย่างดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/5  แต่งบทร้อยกรอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพได้

2. เขียนฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพได้

3. บอกประโยชน์ของฉันทลักษณ์กลอนสุภาพ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบความรู้ เรื่อง แผนผังกลอนสุภาพ

2. ใบงาน เรื่อง แผนผังกลอนสุภาพ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ
ชั่วโมง สมุดมิตรภาพ
เรื่อง แต่งบทร้อยกรอง (1) 31 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)