สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแสดงความรู้สึกต่อบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกันตามบริบทสังคม ต้องศึกษาหลักการเขียนสื่อสารที่ใช้คำที่ถูกต้อง และมีมารยาทการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

ป. 6/9 มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนแสดงความรู้สึกได้

2. เขียนแสดงความรู้สึกได้

3. เห็นถึงประโยชน์ของการเขียนแสดงความรู้สึก และมีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง เขียนแสดงความรู้สึก

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ
ชั่วโมง สมุดมิตรภาพ
เรื่อง เขียนแสดงความรู้สึก 30 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)