สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านให้ชัดเจน สำรวจส่วนประกอบหนังสืออย่างคร่าว ๆ ทำความเข้าใจประเภทหนังสือ แปลความหมายและใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านมาประกอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3 อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลาย โดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้

2. อ่านจับใจความเรื่องสมุดมิตรภาพได้

3. เห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญ และมีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ตอบคำถามลงในสมุด และเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ
ชั่วโมง สมุดมิตรภาพ
เรื่อง อ่านจับใจความ 24 ม.ค. 67