สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        คำราชาศัพท์ เมื่อแปลตามรากศัพท์ หมายถึงคำที่ใช้กับพระราชา แต่ในปัจจุบันมีความหมายกว้างออกไปครอบคลุมคำที่ใช้กับบุคคลซึ่งมีฐานะต่าง ๆ ประกอบด้วย พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป พระสงฆ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ และสุภาพชน ลักษณะของคำราชาศัพท์ เป็นคำเฉพาะที่ใช้สื่อสารเฉพาะบุคคล ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย เพราะสังคมไทยมีระดับบุคคลที่ต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท ๔.๑  ป.๖/๒  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของคำราชาศัพท์ได้

2. ระบุคำราชาศัพท์ในหมวดต่าง ๆ ได้

3. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 11 เรื่อง คำราชาศัพท์ (1)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง คำราชาศัพท์ (1) 18 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)