สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง เป็นการเตรียมงานเขียนโดยนำความรู้หรือข้อเท็จจริงมาจัดระบบใช้ในการวางโครงเรื่องที่มีตัวละคร ฉาก และมีการดำเนินเรื่องไปตามเหตุการณ์ ซึ่งต้องอาศัยการตั้งคำถามตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน ช่วยให้งานเขียนมีคุณภาพ สื่อสารได้ตรงตามจุดประสงค์ และได้ความสมบูรณ์ครบถ้วน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 2.1  ป.6/3  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน

           ป.6/9 มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการหลักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้

2. เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากการอ่านรามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพได้

3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 7 เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง 10 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)