สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านจับใจความ เพื่อวิเคราะห์เรื่องที่อ่านเป็นการแยกแยะข้อเท็จจริงของสาระจากเรื่องที่อ่าน และแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุ มีผล สามารถทำให้เกิดทักษะที่ดี นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1 ป.6/5 อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

2. อ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

3. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 6 เรื่อง การจับใจความสำคัญ (2)

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง การจับใจความสำคัญ (2) 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)