สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถอดคำประพันธ์เป็นการแปลความหมายหรือขยายความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการอ่านวรรณคดีประเภทบทร้อยกรอง ทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของวรรณคดีประเภทร้อยกรองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.6/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้

2. ถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรองได้เข้าใจและถูกต้อง

3. มีมารยาทในการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 4 เรื่องการถอดคำประพันธ์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง การถอดคำประพันธ์ 4 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)