สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำและข้อความในภาษาไทยมีความหมายได้หลากหลาย การศึกษาคำศัพท์ ความหมายของคำ หรือข้อความจะทำให้การอ่านมีประสิทธิภาพ เขียนคำได้ถูกต้องและนำไปใช้ในการสื่อสารได้ตรงตามความหมาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.6/2  อธิบายความหมายของคำ ประโยค และข้อความที่เป็นโวหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายหลักการอธิบายความหมายของคำหรือข้อความได้

2. รวบรวมคำศัพท์และเขียนอธิบายความหมายคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านได้

3. เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์จากการใช้คำและข้อความได้ถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

ใบงานที่ 2 เรื่อง การอธิบายความหมายของคำและข้อความ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 12 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
ชั่วโมง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
เรื่อง การอธิบายความหมายของคำ และข้อความ 2 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)