สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนรายงานเป็นการเขียนเพื่อนำเสนอผลการสืบค้น หรือค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ หรือผลการทดลอง ผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ต่อครู ต่อเพื่อนนักเรียน หรือเสนอต่อผู้อื่น ในรูปแบบของการเขียนรายงาน เพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทราบผลการปฏิบัติงานของเรา และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

2. เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

3. เห็นความสำคัญของเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

การวัดผลและประเมินผล

โครงร่างรายงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 11 เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
ชั่วโมง เที่ยวทั่วไทย ก้าวไกลศึกษา
เรื่อง เขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า (2) 26 ธ.ค. 66